nim pray logo

आजको प्रार्थना

Thursday, October 06, 2022
बाल संगतिका सबै बाल बालिकाहरू साथै शिक्षक शिक्षिकाहरूको लागि प्रार्थना गरिदिऔं ।
यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्‍थिर र अटल रहो। प्रभुको काममा सधैँ बढ्‌दैजाओ। किनकि तिमीहरू जान्‍दछौ, कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्‍यर्थ हुँदैन। - १ कोरिन्थी १५ः५८
यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्‍थिर र अटल रहो। प्रभुको काममा सधैँ बढ्‌दैजाओ। किनकि तिमीहरू जान्‍दछौ, कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्‍यर्थ हुँदैन। (१ कोरिन्थी १५ः५८)