nim pray logo

आजको प्रार्थना

Sunday, February 25, 2024
शाखा÷आवद्ध मण्डलीहरूका अगुवाहरूले परमेश्वरको बगाललाई पवित्र आत्माको अगुवाइमा विश्वास– योग्यताका साथ सधैं हेरचाह गरिरहन सवूmन् ।
किनकि एज्राले परमप्रभुको व्‍यवस्‍था अध्‍ययन गर्न र पालन गर्न, र इस्राएलमा धर्म(विधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। - एज्रा ७ः१०
किनकि एज्राले परमप्रभुको व्‍यवस्‍था अध्‍ययन गर्न र पालन गर्न, र इस्राएलमा धर्म(विधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। (एज्रा ७ः१०)