nim pray logo

आजको प्रार्थना

Sunday, August 25, 2019
शाखा-आवद्ध मण्डलीहरूका अगुवाहरूले परमेश्वरको बगाल मण्डलीलाई विश्वासयोग्यताका साथ पवित्र आत्माको सहायतामा सधैँ हेरचाह गर्न सकून् ।
१९स्‍तिफनसको सम्‍बन्‍धमा सुरु भएको सतावटको कारण जताततै छरपष्‍ट भएकाहरूले अरूलाई होइन, तर यहूदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै, फोनिके, साइप्रस र एन्‍टिओखियासम्‍म यात्रा गरे। २०तर तिनीहरूमध्‍ये कोही(कोही साइप्रस र कुरेनीका मानिसहरू थिए। तिनीहरूले एन्‍टिओखियामा आएर ग्रीकहरूलाई पनि प्रभु येशू प्रचार गरे। २१प्रभुको बाहुली तिनीहरूसँग भएकोले विश्‍वास गर्नेहरू धेरै संख्‍यामा प्रभुतिर फर्के। २२यो समाचार यरूशलेममा भएको मण्‍डलीको कानमा पुग्‍यो, र तिनीहरूले बारनाबासलाई एन्‍टिओखियामा पठाए। २३तिनी त्‍यहाँ आएर परमेश्‍वरको अनुग्रह देखिकन खुशी भए, र तिनीहरू सबैलाई सम्‍पूर्ण हृदयले प्रभुप्रति विश्‍वासी रहिरहन प्रोत्‍साहन दिए। २४किनभने तिनी असल, पवित्र आत्‍मा र विश्‍वासले भरिपूर्ण भएका मानिस थिए। मानिसहरूको ठूलो समूह प्रभुमा थपियो। - प्रेरित ११ः१९–२४
१९स्‍तिफनसको सम्‍बन्‍धमा सुरु भएको सतावटको कारण जताततै छरपष्‍ट भएकाहरूले अरूलाई होइन, तर यहूदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै, फोनिके, साइप्रस र एन्‍टिओखियासम्‍म यात्रा गरे। २०तर तिनीहरूमध्‍ये कोही(कोही साइप्रस र कुरेनीका मानिसहरू थिए। तिनीहरूले एन्‍टिओखियामा आएर ग्रीकहरूलाई पनि प्रभु येशू प्रचार गरे। २१प्रभुको बाहुली तिनीहरूसँग भएकोले विश्‍वास गर्नेहरू धेरै संख्‍यामा प्रभुतिर फर्के। २२यो समाचार यरूशलेममा भएको मण्‍डलीको कानमा पुग्‍यो, र तिनीहरूले बारनाबासलाई एन्‍टिओखियामा पठाए। २३तिनी त्‍यहाँ आएर परमेश्‍वरको अनुग्रह देखिकन खुशी भए, र तिनीहरू सबैलाई सम्‍पूर्ण हृदयले प्रभुप्रति विश्‍वासी रहिरहन प्रोत्‍साहन दिए। २४किनभने तिनी असल, पवित्र आत्‍मा र विश्‍वासले भरिपूर्ण भएका मानिस थिए। मानिसहरूको ठूलो समूह प्रभुमा थपियो। (प्रेरित ११ः१९–२४)