nim pray logo

आजको प्रार्थना

Saturday, May 25, 2019
विभिन्न काम–व्यवसाय गर्ने सबै विश्वासीहरूले आफ्नो इमान्दारिताद्वारा परमेश्वरलाई महिमा दिन सकून् ।
२१ईमानदारी र सोझोपनले मलाई सुरक्षित राखून्‌, किनकि म तपाईंमा आशा राख्‍तछु । - भजनसंग्रह २५ः२१
२१ईमानदारी र सोझोपनले मलाई सुरक्षित राखून्‌, किनकि म तपाईंमा आशा राख्‍तछु । (भजनसंग्रह २५ः२१)