nim pray logo

आजको प्रार्थना

Wednesday, December 12, 2018
अधुरो घर परिवारकाहरू सबै विश्वासमा आउन सकून् भनी प्रार्थना गरौं ।
३१उनीहरूले भने, “प्रभु येशूमाथि विश्‍वास गर्नुहोस् अनि तपाईं र तपाईंको घरानाले मुक्ति पाउनेछन्।” ३२पावल र सिलासले तिनलाई र तिनका घरानालाई सुसमाचार सुनाए। - प्रेरित १६ः३१–३२
३१उनीहरूले भने, “प्रभु येशूमाथि विश्‍वास गर्नुहोस् अनि तपाईं र तपाईंको घरानाले मुक्ति पाउनेछन्।” ३२पावल र सिलासले तिनलाई र तिनका घरानालाई सुसमाचार सुनाए। (प्रेरित १६ः३१–३२)