nim pray logo

आजको प्रार्थना

Saturday, October 21, 2017
हामी सबै एक मात्र सत्य जीवित पवित्र परमेश्वरको सधैँ आराधना गरिरहन सकौं ।
हल्‍लेलूयाह! स्‍वर्गबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर, उच्‍च स्‍थानहरूमा उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका स्‍वर्गीय दूतगण, उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा स्‍वर्गीय सेना, उहाँका प्रशंसा गर। हे सूर्य र चन्‍द्र, उहाँको प्रशंसा गर। हे चम्‍किला तारा हो, उहाँको प्रशंसा गर। हे सर्वोच्‍च आकाश र आकाशमाथिका पानी हो, तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर। तिनीहरूले परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गरून्‌, किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, र तिनको सृजना भयो। उहाँले तिनलाई सदासर्वदाको निम्‍ति स्‍थापित गर्नुभयो, अनि कहिले नटल्‍ने विधि उहाँले दिनुभयो। पृथ्‍वीबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे विशाल जलजन्‍तु हो, र सबै गहिरा सागर हो, बिजुली र असिना, हिउँ र बादल, उहाँको वचन मान्‍ने आँधीबेहरी हो, पहाड़हरू र सबै डाँड़ाहरू हो, फल फलाउने रूखहरू र सबै देवदारुहरू हो, जङ्गली जनावर र सबै गाईबस्‍तुहरू हो, ससाना जन्‍तु र उड्‌ने पक्षीहरू हो, पृथ्‍वीका राजाहरू र सारा जातिहरू, राजकुमारहरू र सारा शासकहरू, युवकहरू र कन्‍याहरू, वृद्ध र बालकहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर। यिनीहरू सबैले परमप्रभुको प्रशंसा गरून्‌, किनकि उहाँको नाउँ मात्र महान्‌ छ, उहाँको महिमा पृथ्‍वी र आकाशभन्‍दा पनि उच्‍च छ। - भजनसंग्रह १४८ः१–१३
हल्‍लेलूयाह! स्‍वर्गबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर, उच्‍च स्‍थानहरूमा उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका स्‍वर्गीय दूतगण, उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा स्‍वर्गीय सेना, उहाँका प्रशंसा गर। हे सूर्य र चन्‍द्र, उहाँको प्रशंसा गर। हे चम्‍किला तारा हो, उहाँको प्रशंसा गर। हे सर्वोच्‍च आकाश र आकाशमाथिका पानी हो, तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर। तिनीहरूले परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गरून्‌, किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, र तिनको सृजना भयो। उहाँले तिनलाई सदासर्वदाको निम्‍ति स्‍थापित गर्नुभयो, अनि कहिले नटल्‍ने विधि उहाँले दिनुभयो। पृथ्‍वीबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे विशाल जलजन्‍तु हो, र सबै गहिरा सागर हो, बिजुली र असिना, हिउँ र बादल, उहाँको वचन मान्‍ने आँधीबेहरी हो, पहाड़हरू र सबै डाँड़ाहरू हो, फल फलाउने रूखहरू र सबै देवदारुहरू हो, जङ्गली जनावर र सबै गाईबस्‍तुहरू हो, ससाना जन्‍तु र उड्‌ने पक्षीहरू हो, पृथ्‍वीका राजाहरू र सारा जातिहरू, राजकुमारहरू र सारा शासकहरू, युवकहरू र कन्‍याहरू, वृद्ध र बालकहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर। यिनीहरू सबैले परमप्रभुको प्रशंसा गरून्‌, किनकि उहाँको नाउँ मात्र महान्‌ छ, उहाँको महिमा पृथ्‍वी र आकाशभन्‍दा पनि उच्‍च छ। (भजनसंग्रह १४८ः१–१३)