nim pray logo

आजको प्रार्थना

Monday, February 18, 2019
मण्डलीका सबै समर्पित सदस्यहरू मण्डलीको सेवा संगतिहरूमा यथाशक्य सहभागी भई आफै पनि र अरूलाई पनि प्रभुमा बढ्दै बढाउँदै जान सकौं ।
२६मेरा भाइहरू, मैले भन्‍न चाहेको यही हो, जब तिमीहरू सभामा जम्‍मा हुन्‍छौ, तब एउटासँग गीत हुन्‍छ, अर्कोसँग शिक्षाको वचन, अर्कोसँग परमेश्‍वरबाट प्रकाशको कुरा, अर्कोसँग अन्‍य भाषामा सन्‍देश र अर्कोसँग त्‍यसलाई अर्थ खोल्‍ने वरदान हुन्‍छ, यी सबै कुराले मण्‍डली वृद्दि हुनुपर्छ। - १ कोरिन्थी १४ः२६
२६मेरा भाइहरू, मैले भन्‍न चाहेको यही हो, जब तिमीहरू सभामा जम्‍मा हुन्‍छौ, तब एउटासँग गीत हुन्‍छ, अर्कोसँग शिक्षाको वचन, अर्कोसँग परमेश्‍वरबाट प्रकाशको कुरा, अर्कोसँग अन्‍य भाषामा सन्‍देश र अर्कोसँग त्‍यसलाई अर्थ खोल्‍ने वरदान हुन्‍छ, यी सबै कुराले मण्‍डली वृद्दि हुनुपर्छ। (१ कोरिन्थी १४ः२६)