nim pray logo

आजको प्रार्थना

Sunday, June 24, 2018
नेपाल देशमा रहेका सम्पूर्ण साना–ठूला मण्डलीहरू साक्षीको जीवन जिएर प्रभुलाई महिमा दिन सकून् ।
परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद होस् किनभने उहाँले सधैँ हामीलाई ख्रीष्‍टसँगै जितको यात्रामा डोर्‍याउनुहुन्‍छ। मीठो बास्‍नाझैँ चारैतिर ख्रीष्‍टको ज्ञान फैलाउन उहाँले हामीलाई काममा लाउनुहुन्‍छ किनभने हामी त परमेश्‍वरमा चढाएका ख्रीष्‍टको मीठो बास्‍ना हौं। बाँच्‍नेहरू र नाश हुनेहरू सबैकहाँ चल्‍ने बास्‍ना यही हो। - २ कोरिन्थी २ः१४–१५
परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद होस् किनभने उहाँले सधैँ हामीलाई ख्रीष्‍टसँगै जितको यात्रामा डोर्‍याउनुहुन्‍छ। मीठो बास्‍नाझैँ चारैतिर ख्रीष्‍टको ज्ञान फैलाउन उहाँले हामीलाई काममा लाउनुहुन्‍छ किनभने हामी त परमेश्‍वरमा चढाएका ख्रीष्‍टको मीठो बास्‍ना हौं। बाँच्‍नेहरू र नाश हुनेहरू सबैकहाँ चल्‍ने बास्‍ना यही हो। (२ कोरिन्थी २ः१४–१५)